Algemene Voorwaarden Donaties

Hits: 431

Beste, U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting Culemborg Toegankelijk, statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhoudende te Culemborg aan de Zijderupsvlinderlaan 146, 4105 TC ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82181187, hierna verder te noemen: SCT. Telefoon: 06-51428018 Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Email:

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 • 1.1. Donatie: Een door de gevende partij aan SCT geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
 • 1.2. Donatieformulier: Middel om online een Donatie te doen aan SCT.
 • 1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van SCT, een donatie doet aan SCT, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
 • 1.4. Statuten: SCT heeft tot doel ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de gemeente Culemborg voor mensen meteen beperking toegankelijk zijn én blijven zodat al deze mensen volwaardig kunnen meedoen in de gemeente.
 • 1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van SCT aan SCT.
 • 1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon SCT die op basis van de overeenkomst een Donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 • 1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij. 1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online Donatie aan SCT.
 • 2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
 • 2.3. SCT behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, SCT

 • 3.1. Online Donaties komen volledig ten goede aan SCT.
 • 3.2. SCT is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online Donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
 • 3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op SCT nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van SCT is bijgeschreven.
 • 3.4. Aansprakelijkheid: SCT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane Donatie. De gevende partij vrijwaart SCT voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de Donatie van de gevende partij aan SCT.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 • 4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van SCT.
Artikel 5. Plichten SCT
 • 5.1. SCT verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 • 5.2. SCT neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online Donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. SCT aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 • 5.3. Alle personen die namens SCT bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.
Artikel 6. Plichten gevende partij
 • 6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 • 6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online Donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 • 6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 • 6.4. De gevende partij verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
 • 7.1. SCT verwerkt de door de gevende partij aan SCT verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften over de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of op grond van, de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 • 7.2. Deze persoonsgegevens worden door SCT verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, en ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • 7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door SCT geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, als de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.
Artikel 8. Slotbepalingen
 • 8.1. De disclaimer en het privacy statement die SCT hanteert zijn onverkort van toepassing.
 • 8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.